#eye#eye
Babylon be still...i’m trying to read 

?, Tokyo. 2010