#eye#eye
MonoBubble w/ Joji Nakamura

W+K+ Gallery, Tokyo. 2017